Κατεβάστε το καταστατικό σε PDF

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΤΙΤΛΟΣ – ΣΚΟΠΟΣ

1. Έχει συσταθεί από το έτος 1927 και εδρεύει στον Πειραιά το σωματείο με την επωνυμία «ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – Φ.Ο.Π.», γαλλιστί «Club Nature du Piree», αγγλιστί «Piraeus Nature Club», ο οποίος διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του νόμου και στην συνέχεια θα αποκαλείται «Φ.Ο.Π.».

2. Κύριος σκοπός του Φ.Ο.Π. είναι η καλλιέργεια και διάδοση της ορειβασίας, ή και του ορειβατικού σκί, ή και της αγωνιστικής αναρρίχησης, ή και της αγωνιστικής χιονοδρομίας, ή και άλλου συναφούς αθλήματος, καθώς και η φροντίδα για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του για την συμμετοχή τους σε αγώνες. Μεταξύ των σκοπών του Φ.Ο.Π. είναι η διάδοση της φυσιολατρίας, η καλλιέργεια του πνευματικού επιπέδου των μελών, η συμβολή στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας και η προστασία του περιβάλλοντος.

3. Οι σκοποί του Φ.Ο.Π. θα επιτευχθούν ενδεικτικά με τη διοργάνωση εκδρομών, πεζοποριών, ορειβασιών, αναρριχήσεων και χιονοδρομιών, με την διάδοση των χειμερινών και θαλασσίων αθλημάτων, την οργάνωση και συμμετοχή σε αγώνες αθλητικής αναρρίχησης, ορειβατικού σκί – χιονοδρομιών πίστας και άλλων αθλητικών αγώνων, τη δημιουργία ορεινών ξενώνων και καταφυγίων, την επίσκεψη διαφόρων αρχαιολογικών τόπων και οικοβιοτόπων, την οργάνωση διαλέξεων, την έκδοση περιοδικού και κάθε άλλου μέσου εξυπηρετούντος την διάδοση του φυσιολατρικού πνεύματος και την ανάπτυξη της αγάπης προς το ύπαιθρο και της συμβολής του στην προστασία του περιβάλλοντος πρασίνου, του τοπίου και των ακτών.

4. Ο Φ.Ο.Π. μπορεί να καλλιεργήσει και να αναπτύξει και άλλους κλάδους άθλησης, με απόφαση της γενικής συνέλευσης μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου.

5. Ο Φ.Ο.Π. μπορεί να συμμετέχει στις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες αθλητικές ενώσεις, ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες στις οποίες εντάσσονται οι κλάδοι των αθλητικών δραστηριοτήτων που καλλιεργεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου.

6. Ο Φ.Ο.Π. μπορεί να συμμετέχει επίσης στις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες ενώσεις, ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες εκδρομικών σωματείων καθώς και κάθε άλλη ένωση νομικών ή φυσικών προσώπων με απόφαση της γενικής συνέλευσης μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΛΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ

7. Ο αριθμός των μελών του Φ.Ο.Π. είναι απεριόριστος.
Καθένας που: α) αποδέχεται ανεπιφύλακτα την αθλητική νομοθεσία, το καταστατικό και τους κανονισμούς του Φ.Ο.Π., β) έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και γ) συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο 2725/99, έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος του Φ.Ο.Π. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου στο διοικητικό συμβούλιο συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του Φ.Ο.Π. και έγκριση του συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του Φ.Ο.Π. την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του Φ.Ο.Π.

8. Επίτιμα μέλη του Φ.Ο.Π. ανακηρύσσονται από την γενική συνέλευση, με πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που προσφέρουν ή που μπορούν να προσφέρουν σπουδαίες υπηρεσίες στον Φ.Ο.Π., στον Αθλητισμό ή στην φυσιολατρία γενικά. Ο αριθμός των επίτιμων μελών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/20 του αριθμού των μελών. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

9. Επίτιμοι Πρόεδροι του Φ.Ο.Π. ανακηρύσσονται από την γενική συνέλευση, με πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, τα μέλη του που προσέφεραν σπουδαιότατες υπηρεσίες στον Φ.Ο.Π.

10. Τα μέλη του Φ.Ο.Π. μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Φ.Ο.Π.

11. Όλα τα μέλη καταβάλουν ως δικαίωμα εγγραφής χίλιες (1.000) δραχμές και ως ετήσια συνδρομή τέσσερις χιλιάδες (4.000) δραχμές. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, τα πιο πάνω ποσά μπορούν να αναπροσαρμοστούν. Στρατευμένα μέλη του Φ.Ο.Π. απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής συνδρομής για όσο διαρκεί η στράτευσή τους.

12. Μέλη που έχουν καθυστερήσει την συνδρομή τους για ένα χρόνο μετά από αναφορά του ταμία στο διοικητικό συμβούλιο μπορούν να διαγραφούν μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου από την γενική συνέλευση. Μέλη που αποχωρούν για οποιοδήποτε λόγο, διαγράφονται από τον Φ.Ο.Π. μετά από την αίτησή τους προς το διοικητικό συμβούλιο. Επίσης διαγράφονται από τον Φ.Ο.Π. μέλη τα οποία έχουν κριθεί για σοβαρή παράβαση του καταστατικού, των εσωτερικών κανονισμών και των νόμων, ή για πράξεις επιβλαβείς για τον Φ.Ο.Π. και γενικά εφόσον η διαγωγή τους κρίθηκε ασυμβίβαστη προς την αξιοπρέπεια του Φ.Ο.Π. τηρουμένης της σχετικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού του πειθαρχικού συμβουλίου. Μέλη που διαγράφονται κατά την αμέσως προηγούμενη περίπτωση δεν επανεγγράφονται παρά μόνο μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης ή της δικαίωσης της προσφυγής του διαγραφέντος από το Μονομελές Πρωτοδικείο βάσει του σχετικού άρθρου του Α.Κ. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου κατισχύουν κάθε αντίθετης διάταξης εσωτερικού κανονισμού ή κανονισμού πειθαρχικού συμβουλίου. Τέλος, διαγράφονται με διαπιστωτική πράξη του διοικητικού συμβουλίου όσα μέλη έχουν κάποιο από τα ασυμβίβαστα που εμπίπτουν στις διατάξεις του αθλητικού νόμου 2725/99.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

13. Ο Φ.Ο.Π. διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) μέλη με διετή (2) θητεία, τα οποία προέρχονται από μέλη του. Για τα υποβάλλοντα υποψηφιότητα μέλη του για συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο δεν πρέπει να συντρέχει οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στον αθλητικό νόμο 2725/99 κωλύματα-περιορισμούς. Το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, διαχειρίζεται την περιουσία του Φ.Ο.Π., επιλαμβάνεται και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την πραγματοποίηση των σκοπών του Φ.Ο.Π.

14. Η ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στον Φ.Ο.Π. επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.

15. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται κατά σειρά πλειοψηφίας από την γενική συνέλευση με μυστική ψηφοφορία. Η εφορευτική επιτροπή ανακηρύσσει κατά σειρά πλειοψηφίας τα μεν πρώτα εννέα (9) μέλη ως τακτικούς συμβούλους, τα δε υπόλοιπα από τους υποψηφίους ως αναπληρωματικούς.

16. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου είναι διετής (2), αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του έτους που έλαβε χώρα η εκλογή του και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους, παρατείνεται δε μέχρι την ανάληψη της διοίκησης από το νέο διοικητικό συμβούλιο, όπως ορίζεται κατωτέρω.

17. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή τους, καλούνται από τον σύμβουλο που πλειοψήφισε για να εκλέξουν με μυστική ψηφοφορία τον πρόεδρο. Στην συνέχεια, υπό την προεδρία του εκλεγμένου νέου προέδρου συνεχίζεται η συνεδρίαση και γίνεται η εκλογή του αντιπροέδρου, του γενικού γραμματέα, του ταμία, του εφόρου εκδρομών, του ειδικού εφόρου ορειβασίας, του ειδικού εφόρου χιονοδρομίας, του εφόρου εκδηλώσεων – δημοσίων σχέσεων και του εφόρου περιουσίας – λέσχης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέσει ειδικά καθήκοντα και σε μέλη του Φ.Ο.Π. που δεν μετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο.

18. Το νέο διοικητικό συμβούλιο παραλαμβάνει την αρχή του Φ.Ο.Π. και την περιουσία του μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή του, από το παλαιό συμβούλιο με πρωτόκολλο σε τρία (3) αντίτυπα, από τα οποία το ένα παραμένει στο αρχείο του Φ.Ο.Π. και από ένα παραδίδεται στο παλαιό διοικητικό συμβούλιο και στον νέο πρόεδρο. Σε περίπτωση αμέλειας του παλαιού διοικητικού συμβουλίου να παραδώσει την αρχή και την περιουσία του Φ.Ο.Π., το νέο διοικητικό συμβούλιο αναλαμβάνει την αρχή και παραλαμβάνει την περιουσία συντάσσοντας τα σχετικά πρωτόκολλα.

19. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά το λιγότερο δύο (2) φορές το μήνα και ημέρα, οριζόμενη με απόφασή του, έκτατα δε κατόπιν γραπτής πρόσκλησης του προέδρου ή γραπτής αίτησης τριών (3) μελών του που απευθύνεται προς τον πρόεδρο.

20. Το διοικητικό συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον πέντε (5) από τα μέλη του, οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας κατισχύει η ψήφος του προέδρου. Επί προσωπικών ζητημάτων η ψηφοφορία διεξάγεται πάντοτε μυστική. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε οκτώ (8) τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις ετησίως, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αντικαθίσταται αυτοδικαίως από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος, καλούμενο γι’ αυτό από το διοικητικό συμβούλιο.

21. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που εκπροσωπούν τον Φ.Ο.Π. σε οποιαδήποτε σχέση με τρίτους εκφράζουν απαραίτητα τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

22. Ο πρόεδρος εκπροσωπεί τον Φ.Ο.Π. για οποιαδήποτε σχέση του και ενώπιον κάθε αρχής. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου. Υπογράφει τα έγγραφα, τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου, τα δελτία ταυτότητας, τα γραμμάτια είσπραξης και τα χρηματικά εντάλματα, ελέγχει το ταμείο και φροντίζει για όλες τις εργασίες του Φ.Ο.Π. Ο πρόεδρος από μόνος του, είτε με πρόταση δύο (2) συμβούλων, μπορεί να εισηγείται στο συμβούλιο την μεταβίβαση των καθηκόντων οποιουδήποτε συμβούλου, εφόσον αυτός αδυνατεί να εκπληρώσει αυτά, σε άλλο μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Τον πρόεδρο κωλυόμενο αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος, αυτόν δε ο σύμβουλος από τους υπόλοιπους του διοικητικού συμβουλίου που έλαβε κατά την εκλογή τις περισσότερες ψήφους.

23. Ο γενικός γραμματέας έχει τη διεύθυνση της γραμματείας, τηρεί την σφραγίδα και το αρχείο του Φ.Ο.Π., τηρεί τα βιβλία μητρώου μελών, πρακτικών συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου συντάσσοντας τα σχετικά πρακτικά και πρωτοκόλλου εισερχομένων/εξερχομένων εγγράφων, συνυπογράφει με τον πρόεδρο όλα τα σχετικά έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμών και τα γραμμάτια είσπραξης. Αυτόν βοηθά και αναπληρώνει σε όλες τις εργασίες του ένας σύμβουλος, που ορίζεται από τον πρόεδρο.

24. Ο ταμίας ενεργεί κάθε είσπραξη και εκδίδει γραμμάτιο είσπραξης, επιμελείται για την είσπραξη των συνδρομών των μελών, κάθε πληρωμής βάσει χρηματικών ενταλμάτων, τηρεί τα βιβλία του ταμείου δηλαδή το βιβλίο εσόδων-εξόδων και των ταμειακών καταστάσεων της είσπραξης των μελών και λογοδοτεί στο διοικητικό συμβούλιο όποτε ήθελε ζητηθεί αυτό. Η τήρηση των πιο πάνω βιβλίων μπορεί να ανατεθεί σε άλλο πρόσωπο με την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου. Δεν μπορεί να κρατάει στα χέρια του χρήματα του Φ.Ο.Π. πλέον των δραχμών διακοσίων χιλιάδων (200.000), τα δε επιπλέον χρήματα καταθέτει σε τράπεζα που υποδεικνύει το διοικητικό συμβούλιο. Οι αναλήψεις επί μέρους ή στο σύνολο γίνονται από τον ταμία κατόπιν απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με έγγραφο υπογεγραμμένο από τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα. Δεν μπορεί να προβαίνει σε δαπάνες πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές χωρίς προηγούμενη έγκριση του διοικητικού συμβουλίου. Για τις μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές υποχρεούται να υποβάλει στο τέλος κάθε μήνα κατάσταση προς έγκριση. Αυτόν βοηθά και αναπληρώνει με ευθύνη του ταμία ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου οριζόμενο από αυτό. Ο ταμίας στο τέλος κάθε μήνα υποβάλλει κατάσταση ταμειακής κίνησης του Φ.Ο.Π. Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους υποβάλλει τον γενικό ισολογισμό της όλης διαχείρισης. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους καταρτίζει τον προϋπολογισμό νέας χρήσης, σύμφωνα με την χαραχθείσα από το διοικητικό συμβούλιο κατεύθυνση.

25. Ο έφορος εκδρομών με την συνεργασία των ειδικών εφόρων ορειβασίας και χιονοδρομίας είναι επιφορτισμένος για την οργάνωση και εποπτεία όλων των προγραμματισμένων από το διοικητικό συμβούλιο εκδρομών. Εισηγείται τις διάφορες εκδρομές ορειβασίας, αναρρίχησης, χιονοδρομίας κ.λπ. στο διοικητικό συμβούλιο. Τηρεί τις στατιστικές καταστάσεις των στοιχείων κίνησης και εισπράξεων-πληρωμών των εκδρομών. Έχει την ευθύνη των σχέσεων του Φ.Ο.Π. με την Ομοσπονδία Εκδρομικών Σωματείων Ελλάδος. Οι υποχρεώσεις του και τα δικαιώματά του αναφέρονται στον κανονισμό των εκδρομών του Φ.Ο.Π.

26. Ο ειδικός έφορος ορειβασίας είναι επιφορτισμένος για την οργάνωση και εποπτεία του ορειβατικού σκέλους όλων των προγραμματισμένων από το διοικητικό συμβούλιο εκδρομών και αγώνων. Παρακολουθεί και εποπτεύει τους αθλητές της αναρρίχησης και του ορειβατικού σκι του Φ.Ο.Π. και προτείνει στο διοικητικό συμβούλιο την συμμετοχή τους στους αντίστοιχους αγώνες. Τηρεί τα έντυπα δράσης προς αξιολόγηση του Φ.Ο.Π. και κάθε άλλο στατιστικό στοιχείο ορειβατικής κίνησης. Έχει την ευθύνη των σχέσεων του Φ.Ο.Π. με την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης και την Γραμματεία της Περιφέρειας Ορειβατικών Σωματείων Αττικής. Είναι υπεύθυνος για την φύλαξη, συντήρηση, δανεισμό στα μέλη του ορειβατικού-αναρριχητικού υλικού ιδιοκτησίας του Φ.Ο.Π., εισηγείται στο διοικητικό συμβούλιο για την ανανέωση και εμπλουτισμό του και ενημερώνει το βιβλίο περιουσιακών στοιχείων του Φ.Ο.Π. για κάθε μεταβολή.

27. Ο ειδικός έφορος χιονοδρομίας είναι επιφορτισμένος για την οργάνωση και εποπτεία του χιονοδρομικού σκέλους όλων των προγραμματισμένων από το διοικητικό συμβούλιο εκδρομών και αγώνων. Παρακολουθεί και εποπτεύει τους αθλητές χιονοδρομίας του Φ.Ο.Π. και προτείνει στο διοικητικό συμβούλιο για την συμμετοχή τους στους αγώνες χιονοδρομίας. Τηρεί αθλητικά και στατιστικά στοιχεία χιονοδρομικής κίνησης του Φ.Ο.Π. Έχει την ευθύνη των σχέσεων του Φ.Ο.Π. με την Ελληνική Ομοσπονδία Χιονοδρομίας, είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη, συντήρηση, δανεισμό στα μέλη του χιονοδρομικού υλικού ιδιοκτησίας του Φ.Ο.Π., εισηγείται στο διοικητικό συμβούλιο για την ανανέωση και εμπλουτισμό του και ενημερώνει το βιβλίο περιουσιακών στοιχείων του Φ.Ο.Π. για κάθε μεταβολή.

28. Ο έφορος εκδηλώσεων – δημοσίων σχέσεων είναι επιφορτισμένος για την οργάνωση, προβολή και αξιοποίηση όλων των προγραμματισμένων από το διοικητικό συμβούλιο πνευματικών, πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων και επιμελείται για την έγκαιρη ενημέρωση των μελών του Φ.Ο.Π. Εισηγείται στο διοικητικό συμβούλιο προτάσεις για την καλύτερη προβολή του Φ.Ο.Π. Είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη του ιστορικού αρχείου και της βιβλιοθήκης του Φ.Ο.Π., τον δανεισμό των βιβλίων στα μέλη του, εισηγείται στο διοικητικό συμβούλιο για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης και ενημερώνει το βιβλίο περιουσιακών στοιχείων του Φ.Ο.Π. για κάθε μεταβολή. Επιμελείται για την εκτύπωση και διανομή στα μέλη και φίλους του Φ.Ο.Π. του προγράμματος εκδρομών καθώς και κάθε άλλου δελτίου – εντύπου που αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο.

29. Ο έφορος περιουσίας – λέσχης έχει την ειδική αρμοδιότητα να μεριμνά για την εξασφάλιση της ακίνητης περιουσίας του Φ.Ο.Π. και να τηρεί ειδικό φάκελο με τους τίτλους ιδιοκτησίας κάθε ακινήτου. Συνεργάζεται με τον ταμία για την καλλίτερη απόδοση της περιουσίας και εισηγείται κατά την κρίση του πρόσφορα μέσα για την σωστή συντήρηση της περιουσίας του Φ.Ο.Π. Είναι επιφορτισμένος με την διεύθυνση γενικά και την λειτουργία των γραφείων – λέσχης του Φ.Ο.Π. Είναι υπεύθυνος για την φύλαξη, συντήρηση των επίπλων, συσκευών και σκευών ιδιοκτησίας του Φ.Ο.Π., εισηγείται στο διοικητικό συμβούλιο για την ανανέωση και εμπλουτισμό τους και ενημερώνει το βιβλίο περιουσιακών στοιχείων του Φ.Ο.Π. για κάθε μεταβολή. Αναλαμβάνει την οργάνωση των προγραμματισμένων από το διοικητικό συμβούλιο συνεστιάσεων.

30. Κάθε έφορος για την καλλίτερη οργάνωση και λειτουργία της εφορίας του μπορεί να εισηγείται στο διοικητικό συμβούλιο τον διορισμό μέχρι πέντε (5) μελών του Φ.Ο.Π., τα οποία θα χαρακτηρίζονται ως ειδικοί σύμβουλοι και θα τον βοηθούν σε κάθε προσπάθειά του, από τα οποία ο ένας θα εκτελεί χρέη γραμματέα.

31. Ταυτόχρονα με την εκλογή του διοικητικού συμβουλίου εκλέγεται και τριμελής εξελεγκτική επιτροπή έχουσα το δικαίωμα και την υποχρέωση να ελέγχει την οικονομική κατάσταση του Φ.Ο.Π., ειδοποιώντας γι’ αυτό τον ταμία πριν πέντε (5) το λιγότερο ημέρες. Σ’ αυτήν προεδρεύει αυτός που έλαβε τις περισσότερες ψήφους, και σε ισοψηφία ο σε ηλικία πρεσβύτερος.

32. Η εξελεγκτική επιτροπή παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, είτε κατόπιν πρόσκλησης είτε όχι, της απαγορεύεται όμως να εκφέρει γνώμη στα υπό συζήτηση θέματα, εκτός εάν της ήθελε ζητηθεί, παρακολουθεί την γενόμενη εργασία για να είναι ενημερωμένη για την σύνταξη της σχετικής έκθεσης την οποία και υποβάλει στο τέλος κάθε χρήσης στη γενική συνέλευση. Η εκλογή και η αναπλήρωση των μελών της εξελεγκτικής επιτροπής γίνεται όπως και του διοικητικού συμβουλίου και ο πρώτος επιλαχών ορίζεται ως αναπληρωματικός.

33. Ταυτόχρονα με την εκλογή διοικητικού συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής εκλέγεται και τετραμελές πειθαρχικό συμβούλιο, το οποίο εκλέγει τον πρόεδρο και τον γραμματέα του και του οποίου τα καθήκοντα και δικαιώματα καθορίζονται στον κανονισμό πειθαρχικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ – ΟΡΓΑΝΑ

34. Η γενική συνέλευση είναι το ανώτερο όργανο που αποφασίζει για κάθε θέμα το οποίο αφορά την λειτουργία και οργάνωση του Φ.Ο.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, του Αστικού Κώδικα και των ειδικών νόμων.

35. Γενική συνέλευση συγκαλείται τακτικά μία φορά το χρόνο και μέσα στον μήνα Ιανουάριο, σε ημέρα που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, όπου γίνεται λογοδοσία του διοικητικού συμβουλίου και υποβάλλεται για έγκριση ο ισολογισμός του προηγούμενου χρόνου, καθώς και ο προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων της νέας χρήσης. Διαβάζεται η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής επί των πεπραγμένων και στη συνέχεια, με απόφαση της γενικής συνέλευσης, απαλλάσσονται το διοικητικό συμβούλιο και η εξελεγκτική επιτροπή από κάθε ευθύνη εφόσον υπάρξει πλήρης συμφωνία για αυτά. Στις γενικές συνελεύσεις, καθήκοντα προέδρου και γραμματέα εκτελούν οι από αυτές εκλεγμένοι κατά πλειοψηφία.

36. Ανά δύο (2) χρόνια διενεργούνται αρχαιρεσίες και εκλέγονται τα συλλογικά όργανα του Φ.Ο.Π., δηλαδή α) τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, β) τα αναπληρωματικά μέλη αυτού, γ) η εξελεγκτική επιτροπή και δ) το πειθαρχικό συμβούλιο. Οι αρχαιρεσίες γίνονται με μυστική ψηφοφορία από ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει σε κάθε περίπτωση το ονοματεπώνυμο όλων των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά, ανακηρύσσονται δε επιτυχόντες κατά σειρά πλειοψηφίας. Γενική συνέλευση συγκαλείται έκτακτα, όταν το διοικητικό συμβούλιο το αποφασίζει ή ήθελε ζητηθεί αυτό γραπτά από τρία (3) μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή από είκοσι (20) άτομα από τα μέλη που έχουν εκπληρώσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις τους προς τον Φ.Ο.Π. και για συγκεκριμένο θέμα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει γενική συνέλευση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες.

37. Οι γενικές συνελεύσεις ευρίσκονται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκονται τουλάχιστον τα μισά συν ένα (50% + 1) ταμειακά ενήμερα και έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη. Σε περίπτωση μη σχηματισμού απαρτίας η γενική συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες το αργότερο και όχι νωρίτερα από τρεις (3) ημέρες με όσα μέλη και αν παρίστανται και θεωρείται ότι αυτή συνεδριάζει με πλήρη απαρτία. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων κατά την ώρα της ψηφοφορίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

38. Όπου στις διατάξεις του παρόντος καταστατικού αναφέρεται έτος, εννοείται το διάστημα από 1ης Ιανουαρίου κάθε χρόνου έως την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

39. Πόροι του Φ.Ο.Π. είναι οι εγγραφές και οι συνδρομές των μελών, οι εισφορές, οι δωρεές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι επιχορηγήσεις καθώς και οποιοδήποτε άλλο έσοδο του Φ.Ο.Π. Δωρητές και ευεργέτες κηρύσσονται από το διοικητικό συμβούλιο κατά την κρίση του, ανάλογα με το είδος και ύψος της δωρεάς.

40. Ο Φ.Ο.Π. έχει σφραγίδα που φέρει σε κύκλο τις λέξεις «ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1927» στη μέση δε το σήμα του.

41. Κάθε χρόνο μπορούν να προκηρύσσονται έπαθλα σύμφωνα με τον κανονισμό επάθλων.

42. Ο Φ.Ο.Π. διαλύεται όταν ο αριθμός των μελών του μειωθεί κάτω από είκοσι (20), από τα οποία οι τρεις (3) διορίζονται εκκαθαριστές.

43. Στην περίπτωση διάλυσης του Φ.Ο.Π. όλα τα περιουσιακά του στοιχεία, μετά την εκκαθάριση, περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών.

44. Το παρόν καταστατικό δεν μπορεί να τροποποιηθεί πριν την παρέλευση έτους. Για την τροποποίησή του απαιτείται σύγκλιση ιδιαίτερης γενικής συνέλευσης στην οποία πρέπει να παρευρίσκονται τουλάχιστον τα μισά συν ένα (50% + 1) ταμειακά ενήμερα και έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη. Η λήψη αποφάσεων σε μία τέτοια αναθεωρητική γενική συνέλευση λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων και ψηφιζόντων μελών.

Το παρόν καταστατικό από 44 άρθρα, εγκρίθηκε στο σύνολό του κατά πλειοψηφία από την γενική συνέλευση στις 19 Ιανουαρίου 2000 και η ισχύς του αρχίζει από την έγκρισή του από το Πρωτοδικείο Πειραιώς.

Πίσω στην αρχή