Άρθρο 1. Για την τιμωρία των πειθαρχικών και άλλων παραπτωμάτων των μελών του Φ.Ο.Π., συνίσταται πειθαρχικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού.

Άρθρο 2. Το πειθαρχικό συμβούλιο εκλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού και είναι τετραμελές. Το πειθαρχικό συμβούλιο εκλέγει από μόνο του, μετά από πρόσκληση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες το αργότερο από τις αρχαιρεσίες τον πρόεδρό του και γραμματέα του.
Οι επιλαχόντες κατά τις αρχαιρεσίες θεωρούνται σαν αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας.

Άρθρο 3. Σαν πειθαρχικό παράπτωμα θεωρείται:
α) Κάθε παράβαση των καθηκόντων και υποχρεώσεων των μελών που επιβάλλονται από τις διατάξεις του καταστατικού και των κανονισμών εκδρομών και πειθαρχικού συμβουλίου.
β) Κάθε πράξη επιβλαβής για το συμφέρον του Φ.Ο.Π.
γ) Διαγωγή αναξιοπρεπής και ασυμβίβαστη με τον τίτλο μέλους του Φ.Ο.Π.

Άρθρο 4. Οι κατά τα προηγούμενα άρθρα επιβαλλόμενες από το πειθαρχικό συμβούλιο ποινές είναι:
α) Επίπληξη
β) Απαγόρευση συμμετοχής στις εκδρομές, για ορισμένο χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος.
γ) Διαγραφή από τον Φ.Ο.Π.

Άρθρο 5. Οι αποφάσεις του πειθαρχικού συμβουλίου διαβιβάζονται στο διοικητικό συμβούλιο για εκτέλεση και είναι ανέγκλητες όσον αφορά τις ποινές α) και β). Προκειμένου όμως για την ποινή γ) το τιμωρηθέν μέλος δύναται να εφεσιβάλει την απόφαση μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της τιμωρίας, μέσω του διοικητικού συμβουλίου σε συνέλευση η οποία συγκαλείται γι’ αυτό τον λόγο, σύμφωνα με το καταστατικό.

Άρθρο 6. Το πειθαρχικό συμβούλιο συνεδριάζει πάντοτε σε ολομέλεια και αποφασίζει με πλειοψηφία. Η ισοψηφία είναι υπέρ του κατηγορουμένου. Η πειθαρχική εξουσία εξασκείται μετά από καταγγελία οποιουδήποτε μέλους ή του διοικητικού συμβουλίου, διαβιβαζόμενη στο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο και εισηγείται την όλη υπόθεση.

Άρθρο 7. Το πειθαρχικό συμβούλιο οφείλει να συνέρχεται και επιλαμβάνεται της καταγγελομένης πράξης μέσα σε δέκα (10) το πολύ ημέρες από την εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 8. Το πειθαρχικό συμβούλιο ενεργεί όλα τα σχετικά γύρω από την εξέταση, βεβαίωση, διαδικασία και επιβολή της ποινής για κάθε υπόθεση που εισηγείται το διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 9. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο μόνον εφόσον το προτείνουν τρία (3) μέλη του διοικητικού συμβουλίου Το ίδιο απαιτείται για την παραπομπή μέλους του πειθαρχικού συμβουλίου, οπότε το υπό δίωξη μέλος αναπληρώνει το αναπληρωματικό μέλος του πειθαρχικού συμβουλίου και εάν αυτό δεν υπάρχει, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, μέχρι την εκκαθάριση της υπόθεσης.

Άρθρο 10. Λόγω συγγενείας μέλους του πειθαρχικού συμβουλίου με το κατηγορούμενο μέλος, αυτοεξαιρείται και αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό μέλος του πειθαρχικού συμβουλίου και αν αυτό δεν υπάρχει, από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, ή με το νόμιμο αναπληρωτή του μέχρι την εκκαθάριση της υπόθεσης.

Άρθρο 11. Μέλος του πειθαρχικού συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα για δύο κατά σειρά συνεδριάσεις θεωρείται παραιτημένο και αντικαθίσταται αυτοδίκαια από αναπληρωματικό μέλος.

Ο παρών κανονισμός πειθαρχικού συμβουλίου από 11 άρθρα εγκρίθηκε στο σύνολό του κατά πλειοψηφία από την γενική συνέλευση στις 19 Ιανουαρίου 2000.