Άρθρο 1. Κάθε χρόνο μπορούν να απονέμονται στα μέλη του Φ.Ο.Π διάφορα έπαθλα. Η μορφή τους, το σχέδιο, το μέγεθος κ.α., καθορίζεται κατά την εκάστοτε κρίση του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 2. Το πρώτο από τα έπαθλα θα απονέμεται στο μέλος του Φ.Ο.Π. που έλαβε μέρος στις περισσότερες από τον Φ.Ο.Π. προγραμματισμένες αναβάσεις-διασχίσεις σε ελληνικά βουνά.

Άρθρο 3. Το δεύτερο από τα έπαθλα θα απονέμεται στο μέλος του Φ.Ο.Π. που πραγματοποίησε το μεγαλύτερο άθροισμα υψομετρικών διαφορών των προγραμματισμένων αναβάσεων-διασχίσεων σε ελληνικά βουνά.

Άρθρο 4. Το τρίτο από τα έπαθλα θα απονέμεται στο μέλος του Φ.Ο.Π. που έλαβε μέρος στις περισσότερες αναβάσεις-διασχίσεις της «ομάδας της Πάρνηθας».

Άρθρο 5. Επίσης μπορούν να απονέμονται έπαθλα, κατά την εκάστοτε κρίση του διοικητικού συμβουλίου και σε μέλη του Φ.Ο.Π. για σημαντικές αναρριχήσεις σε ελληνικές ορθοπλαγιές, καθώς και αναβάσεις σε βουνά του εξωτερικού, ή άλλες εξαίρετες πράξεις στα πλαίσια των σκοπών του Φ.Ο.Π.

Άρθρο 6. Η απονομή των επάθλων καλύπτει την ετήσια περίοδο δραστηριότητος του Φ.Ο.Π. όπως αυτή ορίζεται από το Καταστατικό.

Άρθρο 7. Αποκλείονται για τα τρία πρώτα έπαθλα τα μέλη του εκάστοτε διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 8. Σε περίπτωση που ένα μέλος του Φ.Ο.Π. διεκδικεί περισσότερα από ένα έπαθλα, τότε του απονέμεται μόνο ένα, το σπουδαιότερο κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου, ενώ τα υπόλοιπα απονέμονται στα αμέσως επόμενα μέλη.

Άρθρο 9. Η απονομή των επάθλων γίνεται την ημέρα της ετήσιας γενικής συνέλευσης του Φ.Ο.Π. και πριν από την έναρξή της.

Ο παρών κανονισμός επάθλων από 9 άρθρα εγκρίθηκε στο σύνολό του κατά πλειοψηφία από την γενική συνέλευση στις 19 Ιανουαρίου 2000.