Κατεβάστε τον κανονισμό σε PDF

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Άρθρο 1. Προγραμματισμένες εκδρομές από τον Φ.Ο.Π., είναι οι εκδρομές που εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο με την εισήγηση του εφόρου εκδρομών. Το λεπτομερές πρόγραμμα αυτών κοινοποιείται σε όλα τα μέλη με οποιονδήποτε τρόπο αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 2. Οι προγραμματισμένες εκδρομές μπορούν να είναι πεζοπορικές, ορειβατικές – αναρριχητικές – χιονοδρομικές, τουριστικές κλπ.

Άρθρο 3. Για κάθε προγραμματισμένη εκδρομή το διοικητικό συμβούλιο ορίζει έναν ή περισσότερους αρχηγούς από τα μέλη του.

Άρθρο 4. Το πρόγραμμα των προγραμματισμένων εκδρομών πρέπει να περιλαμβάνει τις ημερομηνίες και την τοποθεσία (χωριό – βουνό), τον χρόνο και τόπο συγκέντρωσης και εκκίνησης, τον τόπο διαμονής (χωριό – καταφύγιο), τους αρχηγούς, τις ώρες πορείας κατά προσέγγιση και τον βαθμό δυσκολίας.

Άρθρο 5. Μετά την κοινοποίηση του προγράμματος, εφ’ όσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι (κακοκαιρία, κ.α.), μπορεί να γίνει αλλαγή στον τόπο και χρόνο της προγραμματισμένης εκδρομής.

Άρθρο 6. Μη προγραμματισμένες εκδρομές του Φ.Ο.Π. είναι οι εκδρομές που αν και δεν έχουν αποφασισθεί από το διοικητικό συμβούλιο και συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα, πραγματοποιούνται με ευθύνη τους και εφ’ όσον το επιθυμούν, από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη για το εσωτερικό της χώρας (στις περιπτώσεις: αναρριχήσεων από ένα (1) τουλάχιστον μέλος, διασχίσεων με ορειβατικά σκί από ένα (1) τουλάχιστον μέλος) και από ένα (1) τουλάχιστον μέλος για το εξωτερικό της χώρας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΡΟΥ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Άρθρο 7. Οι προγραμματισμένες εκδρομές διευθύνονται από τον έφορο εκδρομών και τους εκάστοτε οριζόμενους αρχηγούς.

Άρθρο 8. Ο έφορος εκδρομών με την βοήθεια των εκάστοτε αρχηγών οφείλει να οργανώσει έγκαιρα την προγραμματισμένη εκδρομή (εξεύρεση συγκοινωνιακού μέσου, ξενοδοχείου, καταφυγίου κλπ).

Άρθρο 9. Ο έφορος εκδρομών, ή ένας από τους εκάστοτε αρχηγούς, ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του διοικητικού συμβουλίου, οφείλει να παρευρίσκεται στα γραφεία του Φ.Ο.Π. τις ώρες που είναι ανοικτά και οπωσδήποτε την παραμονή της προγραμματισμένης εκδρομής για την παρακολούθηση των συμμετοχών και παροχή κάθε πληροφορίας προς τους ενδιαφερομένους.

Άρθρο 10. Τόσο ο έφορος εκδρομών, όσο και οι εκάστοτε αρχηγοί τηρούν ονομαστική κατάσταση με την σειρά δήλωσης των συμμετεχόντων στην προγραμματισμένη εκδρομή.

Άρθρο 11. Οι αρχηγοί οφείλουν να γνωρίζουν τέλεια τον τόπο της εκδρομής και την διαδρομή στο βουνό και να συγκεντρώνουν την εμπιστοσύνη των συμμετεχόντων.

Άρθρο 12. Οι αρχηγοί οφείλουν να έχουν μαζί τους απαραίτητα, τον χάρτη της εκάστοτε διαδρομής, πυξίδα, αλτίμετρο, σφυρίχτρα, ατομικό φαρμακείο, ηλεκτρικό φανό, σχοινί ασφαλείας και οτιδήποτε άλλο θεωρούν χρήσιμο.

Άρθρο 13. Οι αρχηγοί οφείλουν να ενημερώνουν τους συμμετέχοντες για τον απαραίτητο εξοπλισμό (ρουχισμός, πιολέ, κραμπόν κ.α.) να διαπιστώνουν αν είναι εφοδιασμένοι με αυτόν και να αποκλείουν της διαδρομής (μερικά ή στο σύνολό της) αυτούς που δεν είναι κατάλληλα εφοδιασμένοι, για την δική τους ασφάλεια.

Άρθρο 14. Οι αρχηγοί φέρουν την ευθύνη για την πιστή τήρηση του προγράμματος της εκδρομής, μπορούν όμως μαζί με τα παρόντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να τροποποιήσουν την εκτέλεσή του λόγω δυσκολιών, ή για διάφορους άλλους λόγους.

Άρθρο 15. Οι αρχηγοί επιβάλλουν πάντοτε τον ρυθμό της πορείας κατά την κρίση τους και ανάλογα με την απόδοση των συμμετεχόντων. Σε περίπτωση διάσπασης της ομάδας, οι αρχηγοί ή άλλα έμπειρα μέλη που θα ορίζονται από αυτούς οφείλούν να έπονται της ομάδας και όχι να προηγούνται. Οι αρχηγοί οφείλουν επίσης να ορίζουν εκάστοτε, κατά την κρίση τους, βοηθούς από τους συμμετέχοντες για την καλή διεξαγωγή της πορείας της ομάδας, την πρόληψη ατυχημάτων και την τυχόν διάσωση μελών της.

Άρθρο 16. Οι αρχηγοί μπορούν να εγκρίνουν την απόσχιση ομάδας συμμετεχόντων, μη προβλεπόμενη από το πρόγραμμα, διαφορετικά δεν επιτρέπεται αυτή να γίνει.

Άρθρο 17. Οι αρχηγοί έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν οποιονδήποτε παρεκτρέπεται στο διάστημα της εκδρομής και να τον αναφέρουν, αν το κρίνουν σκόπιμο, στο διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 18. Οι αρχηγοί έχουν το δικαίωμα και οφείλουν να αρνούνται την συμμετοχή στην πορεία της εκδρομής (ολικά ή μερικά) σε άτομα που δεν είναι αρκετά εξασκημένα, δεν έχουν τον απαραίτητο κατά περίπτωση εξοπλισμό, έχουν πρόβλημα υγείας, ή για οποιονδήποτε άλλο βάσιμο λόγο.

Άρθρο 19. Οι αρχηγοί οφείλουν να επιβάλλουν στους συμμετέχοντες όπως, πριν από την αναχώρηση από οποιοδήποτε κοινωφελές κατάλυμα (καταφύγιο, ξενώνας, μοναστήρι κ.α.) λαμβάνεται φροντίδα να αφήνουν αυτό στην ίδια ή καλλίτερη κατάσταση από άποψη καθαριότητας κλπ., από αυτή που βρισκόταν πριν από την άφιξη τους.

Άρθρο 20. Οι αρχηγοί, ή ο έφορος εκδρομών εφ’ όσον είναι παρών, έχουν την όλη χρηματική διαχείριση της εκδρομής.

Άρθρο 21. Οι αρχηγοί ή ο έφορος εκδρομών εφ’ όσον συμμετέχει στην εκδρομή, αναφέρει και υποβάλλει την επομένη της εκδρομής στον ταμία πλήρη εκκαθάριση εσόδων και εξόδων της εκδρομής και καταβάλλει κάθε κέρδος, ή εισπράττει τυχόν ζημία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Άρθρο 22. Οι επιθυμούντες να συμμετέχουν σε μία εκδρομή, το δηλώνουν έγκαιρα, προκαταβάλλοντας συγχρόνως ορισμένα έξοδα, εφ’ όσον κρίνει κατά περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο. Μετά από τη δήλωσή τους θεωρούνται ότι αποδέχονται το πρόγραμμα της εκδρομής και υποχρεώνονται να συμμορφώνονται στις αποφάσεις των αρχηγών. Οποιοδήποτε παράπονο ενάντια στους αρχηγούς μπορούν να το υποβάλλουν στο διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 23. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κάποιος που δήλωσε συμμετοχή δεν λαμβάνει μέρος στην εκδρομή και δεν το έχει αναφέρει έγκαιρα, τότε κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να του ζητηθεί μέρος ή και το σύνολο των εξόδων.

Άρθρο 24. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα κατά περίπτωση ατομικά εφόδια (ρουχισμός, πιολέ, κραμπόν, φαρμακείο κ.α.).

Άρθρο 25. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να είναι ακριβείς στις ώρες εκκίνησης της εκδρομής, αναχώρησης για την πορεία και αναχώρησης προς επιστροφή, γιατί καμιά υποχρέωση αναμονής δεν έχει το σύνολο ή οι αρχηγοί και κανένα παράπονο δεν γίνεται δεκτό από τους απομείναντες.

Άρθρο 26. Εάν κάποιος από τους συμμετέχοντες, για οποιοδήποτε λόγο δεν θέλει ή δεν μπορεί να παρακολουθήσει μέρος ή όλη την πορεία της εκδρομής, ή αποχωριστεί για κάποιο διάστημα από τους υπόλοιπους, οφείλει να το αναφέρει και να πάρει την άδεια από τους αρχηγούς. Εάν δεν πάρει άδεια, ή δεν συμμορφωθεί με τις οδηγίες των αρχηγών, καμιά ευθύνη δεν έχουν αυτοί και γενικά ο Φ.Ο.Π. για κάθε ταλαιπωρία ή ατύχημά του.

Άρθρο 27. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις εκάστοτε οδηγίες παραμονής σε οποιοδήποτε κοινωφελές κατάλυμα (καταφύγιο, ξενώνας, μοναστήρι κ.α.).

Άρθρο 28. Συνιστάται στους συμμετέχοντες να ενημερώνονται για τα στοιχεία της πορείας (τοποθεσία, διαδρομή, μορφολογία εδάφους, κ.α.) και να τα μελετούν, ώστε να μπορούν να βοηθούν το σύνολο και να προπονούν νέα μέλη.

Άρθρο 29. Κάθε μέλος του Φ.Ο.Π. οφείλει να γνωρίζει και να εφαρμόζει τα παραπάνω άρθρα του κανονισμού για δικό του όφελος, ασφάλεια, εξυπηρέτηση και διάδοση της φυσιολατρικής ιδέας και προβολή του Φ.Ο.Π.

Ο παρών κανονισμός εκδρομών από 29 άρθρα εγκρίθηκε στο σύνολό του κατά πλειοψηφία από την γενική συνέλευση στις 19 Ιανουαρίου 2000.